Alle merriehouders die hengsten van Hengstenhouderij Schreven VOF, of hengsten van collega-hengstenhouders via Hengstenhouderij Schreven VOF gebruiken, gaan een directe overeenkomst aan met Hengstenhouderij Schreven VOF en gaan akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

Bestellingen
Bestellingen van sperma van door Hengstenhouderij Schreven VOF aangeboden hengsten dienen telefonisch +31 (0)620399084 of per e-mail gielschreven@kpnmail.nl te geschieden. Bij voorkeur de avond van tevoren doch uiterlijk voor 9.00 uur ’s morgens.

Bij de bestellingen van sperma dienen den onderstaande gegevens duidelijk vermeld te worden:

  • De gewenste hengst
  • De volledige naam en adresgegevens van de merriehouder
  • De volledige naam en adresgegevens van het verzendadres; indien dit afwijkt van het adres van de merriehouder
  • Identificatiegegevens van de merrie (naam, levensnummer en kopie van de afstamming). (Het geleverde sperma mag enkel gebruikt worden voor de aangemelde merrie).
  • Indien het sperma voor embryotransplantatie gebruikt wordt, dient dit bij bestelling aangegeven te worden.

De door Hengstenhouderij Schreven VOF aangeboden hengsten zullen tot en met 15 augustus van het lopende seizoen aangeboden worden.

Hengstenhouderij Schreven VOF vrijwaart zich van het risico dat het sperma van een gewenste hengst gedurende het seizoen mogelijk niet (meer) verkrijgbaar is door hetzij blessure, onvruchtbaarheid, deelname aan verrichtingstesten en/of concoursen, etc.

Voor zelf meegebrachte rietjes of sperma wordt een inseminatievergoeding gerekend.

Gastverblijf van de merrie
Het verblijf van een merrie op ons station geschiedt op kosten en risico van de merriehouder. Hengstenhouderij Schreven VOF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte, EVA/CEM besmetting, letsel aan mensen, dieren, vervoersmiddelen of anderszins en/of verlies van de merrie.

Het stalgeld voor een merrie bedraagt €10,- per dag; voor een merrie met veulen €12,50; voor een pony €8,- en voor een pony met veulen €10,-. Alle voorgenoemde bedragen zijn exclusief het geldende BTW tarief. Het stalgeld dient voldaan te worden bij het ophalen van de merrie.

Ten aanzien van de gezondheidsrisico’s voor de merrie adviseren wij de merriehouder zorg te dragen voor een voldoende vaccinatie influenza, tetanus en rhinopneumonie van de merrie.

Indien een merrie op ons station zal verblijven dienen wij gedurende de stallingsperiode aan de identificatieplicht te voldoen. Derhalve dient het originele paardenpaspoort door de merriehouder aan ons overhandigd te worden. Indien het paspoort niet bij ons aanwezig is, zullen eventuele boetes opgelegd door de NVWA, in verband met het niet naleven van deze regelgeving, doorbelast worden aan de merriehouder.

Veterinaire begeleiding
Alle veterinaire handelingen met betrekking tot de te insemineren merrie op ons station zullen uitgevoerd worden door dierenartsen van Dierenartsenpraktijk Ell, hoogstraat 7, 6011 RX Ell. De aan de procedure verbonden veterinaire kosten zullen door Dierenartsenpraktijk Ell direct aan de merriehouder in rekening gebracht worden.

Diepvriessperma
Indien van de gewenste hengst diepvriessperma geleverd wordt is dit in de geleverde hoeveelheid uitsluitend bestemd voor de bij de bestelling gemelde merrie. Eventueel diepvriessperma dat niet gebruikt is voor de inseminatie van de gemelde merrie, blijft in eigendom van de eigenaar van de hengst en is onder geen enkele voorwaarden te gebruiken voor een niet vooraf gemelde merrie.

Verzending sperma
De levering van het bestelde sperma zal voornamelijk verzorgd worden door Hippoxpress. Verzendkosten van het sperma zijn voor rekening van de merriehouder.

Drachtigheidsregeling
Gedurende het seizoen is de merriehouder bij gebleken niet drachtig zijn verplicht de merrie opnieuw aan te bieden tot 15 augustus van het betreffende jaar.

Mocht de merrie onverhoopt niet drachtig worden dan dient de merriehouder dit middels een diergeneeskundig attest van de eigen dierenarts vóór 1 oktober van het lopende seizoen schriftelijk aan ons kenbaar te maken.

Merries die gust blijven, krijgen reductie in het jaar daaropvolgend.

Betalingsvoorwaarden
Door het bestellen en in ontvangst nemen van spermaleveringen, ook via inseminatiestations, dierenartsen en/of collega-hengstenstations (telefonisch of per e-mail), heeft de merriehouder kennis genomen van de algemene voorwaarden en verklaart zich akkoord met deze voorwaarden.

De betaling van de facturen van Hengstenhouderij Schreven VOF dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal het factuurbedrag na aanmaningen verhoogd worden met boeterente als ook gerechtelijke incassokosten.

Eventuele betalingsregelingen zijn met ons bespreekbaar, maar zullen echter alleen na een schriftelijk akkoord van ons geaccepteerd worden.

Reclamaties en/of opmerkingen aangaande de door ons toegezonden factuur dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan ons kenbaar gemaakt te worden.

De toezendingen van het inseminatiebewijs en/of de online registraties van de inseminatie bij de diverse stamboeken zullen eerst dan plaats vinden wanneer de volledige financiële verplichtingen door de merriehouder aan ons zijn voldaan.

Alle bedragen worden belast met B.T.W.

ICSI en embryotransplantatie
Indien de merriehouder hengsten via Hengstenhouderij Schreven VOF inzet ten behoeve van embryotransplantatie dient men er rekening mee te houden dat het volledige dekgeld per gewonnen en aangeslagen embryo in rekening gebracht zal worden. De merriehouder dient voor 1 oktober van het lopende seizoen een door de verantwoordelijke dierenarts en/of ET-centrum opgesteld en ondertekend overzicht te overhandigen betreffende het aantal spoelingen en het aantal succesvolle embryo’s per merrie. Bij niet succesvolle transplantaties geldt het vernoemde overzicht als een verklaring van niet-drachtig zijn, indien vermeldt.

Rechtspraak
Op bovengenoemde algemene voorwaarden zal in het geval van een geschil het Nederlands recht van toepassing zijn.

Contactgegevens

Hengstenhouderij en K.I. station M.J. Schreven
De Achterste Singel 20
6002 ND Weert (Boshoven)
Tel. 0495 521 472
Mobiel 06-203 990 84
E-mail: gielschreven@kpnmail.nl